XVIII Szkoła Mediacji

Zdobądź uprawnienia mediatora!

Uprawnienia mediatora

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 
03-772 Warszawa


Termin:

I zjazd 17-18 listopada  (sobota-niedziela)
II zjazd 24-25 listopada  (sobota-niedziela)


(2 weekendy łączenie: 56 godz. szkoleniowych) 

Cel i adresaci szkolenia: 

 Szkoła Mediacji zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu całego kraju, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji. Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający do zawodu mediatora oraz do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

PROMOCJA 950 ZŁ + koszt wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji w wysokości  100 zł (opłata jednorazowa)Program szkolenia obejmuje:

1.Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
2.Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3.Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.
4.Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych.

1.Przebieg postępowania mediacyjnego.
2.Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3.Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4.Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5.Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6.Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

1.Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
2.Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.
3.Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

1.Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.


2.Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.


3.Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
− umiejętności aktywnego słuchania,
− zadawania pytań,
− umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).


4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
− umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
− umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
− umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.


5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
− umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
− umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.


6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.


7.Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.


8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

1.Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2.Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3.Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4.Prowadzenie dokumentacji.
5.Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6.Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

Forma szkolenia


Wiedza i umiejętności przekazywane są przede wszystkim metodami interaktywnymi, poprzez:
1) Symulacje mediacji
2) Analizy studiów przypadków
3) Demonstracje mediacji
4) Ćwiczenia – indywidualne i w grupach
5) Dyskusje i refleksje uczestników
6) Kwestionariusze, testy
7) Wykłady teoretyczne i prezentacje

Warunki ukończenia

 

Warunkiem ukończenia i otrzymania certyfikatu Szkoły Mediacji jest:
- obecność na 80% zajęć teoretycznych
- obecność na 100% zajęć praktycznych
- pozytywne zaliczenie egzaminu

Ośrodek Mediacji oferuje szkolenia, w modułach, pn.:

Szkoła Mediacji Karnych

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe i chcą pogłębić wiedzę mediacyjną w zakresie postępowania w sporach karnych. Szkolenie obejmuje zasady postępowania i sporządzania dokumentacji w sądowym postępowaniu karnym.

 

Szkoła Mediacji Karnych kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;

Czas trwania szkolenia: 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

Szkoła Mediacji Nieletnich

i Rodzinnych

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe i chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pracy z nieletnimi i ich rodzicami. Szkolenie obejmuje m.in. sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, sprawy rozwodowe.


Szkoła Mediacji Nieletnich i Rodzinnych kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;

Czas trwania szkolenia: 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

Szkoła Mediacji w Oświacie

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe, dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów.


Szkoła Mediacji w Oświacie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;

Czas trwania szkolenia: 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

Kadra trenerska:

Edyta Borysiak

Jest doświadczonym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.


Prowadzi własną kancelarię mediacyjną. Specjalizuje się w mediacjach karnych oraz cywilnych, w tym rodzinnych, jest propagatorką mediacji rówieśniczych. Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na kierunkach: pedagogika wychowawcza, resocjalizacja oraz psychologia zarządzania. Od kilkunastu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Ponadto jest kierownikiem studiów podyplomowych z Zarządzania konfliktem na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz wykładowcą Collegium DaVinci w Poznaniu.


Prowadzi własną działalność gospodarczą opartą na mediacjach oraz prowadzeniu szkoleń mediacyjnych, pedagogicznych oraz z zakresu prawidłowej komunikacji. Jest zeszłoroczną laureatką konkursu im. Joanny Kubiak "NAUCZYCIEL - MEDIATOR" organizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacje Przyjaciółka pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Zajęła pierwsze miejsce za dorobek w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem metod sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz propagujących mediacje prawną.

Marcin Jurgilewicz

Dr hab. Marcin JURGILEWICZ, prof. PRz - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa
i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Adwokat. Mediator przy Ośrodku Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autor i współautor publikacji dotyczących m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego, wybranych zagadnień
z zakresu prawa karnego i administracyjnego.

W obszarze jego zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmuje instytucja mediacji, jako jedna z polubownych form rozstrzygania sporów.

Przykładowe publikacje: Mediacja w administracji publicznej, Rzeszów 2018, ss. 209; Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015, ss. 212; Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod red. nauk. A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, s. 103-115; Obowiązki wynikające z umowy o mediację i skutki ich niewykonania, Kwartalnik „Mediator” nr 42(3/2007), s. 46-51.

Daniel Zych

Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z 13-letnim doświadczeniem mediacyjnym. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, prawa pracy oraz cywilnych, w tym rodzinnych.


Z wykształcenia jest specjalistą d.s. bezpieczeństwa (Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPOL w Szczytnie) oraz pedagogiem i socjoterapeutą. Ponadto jest wykładowcą akademickim w temacie mediacji na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Collegium DaVinci w Poznaniu.


Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń mediacyjnych oraz z zarządzania kryzysowego, w tym dla służb mundurowych.

Kontakt w sprawie szkoleń


Patrycja Jurkowska, Menedżer Ośrodka Mediacji 
 

patrycja.jurkowska@wsm.warszawa.pl

centrum.mediacji@wsm.warszawa.pl 


Telefon: 609-311-182